top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

1.1. İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI’nın,SATICI tarafından işletilmekte olan www.dostlearnonline.com; (bundan sonra WEB SİTESİ olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimatı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

1.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.dostlearnonline.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

1.3. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : Dost Learn Online – Çevrimiçi İngilizce Eğitimleri

Adı Soyadı: Dostmuhammet Amanlykov

Adresi : Hürriyet m, Fatih sok, No:2/8, Bahçelievler - İstanbul

Telefon :(+90) 553 428 00 93

Faks :(+90) _______________

Eposta : dost-learnonline@outlook.com

1.4. ALICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Ünvanı : [fatura-kullanici-adi] – [kullanici-adi]

T.C Kimlik No : [tc-no]

Adresi : [fatura-adresi]

Telefon : [telefon-no]

Eposta: [e-posta-adresi]

 

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ

2.1. İşbu sözleşme ALICI’nın WEB SİTESİ üzerinde siparişinin tamamlandığı [tarih]  tarihinde taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI eposta adresine gönderilmiştir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

3.1. ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri aşağıda belirtilmektedir.

Sipariş İçeriği ve Toplamı :[sepet-tutar]

Sipariş Tarihi : [tarih]

MADDE 4 – ÜRÜNLERİN TESLİMATI

4.1. ÜRÜN veya HİZMET, ALICI’ya web sitesi ve web sitesi üzerinde adı belirtilen çevrimiçi görüntülü iletişim uygulamaları üzerinden belirtilen tarihlerde veya ALICI’nın belirlediği tarihlerde teslim edilecektir, zorunluluk arz eden hallerde ALICI’ya önceden yazılı olarak eposta adresine bildirilmek koşuluyla bu süre değişebilir.

MADDE 5 – ÖDEME ŞEKLİ

5.1. ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN veya HİZMET satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, WEB SİTESİ ‘nde gösterilen ürünlerin veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

6.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici ‘ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere veya hizmetlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün veya hizmetlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün veya hizmet tedarik edebilir.

6.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün veya hizmet tedarik edebilir.

6.6. Sözleşme konusu ürünün veya hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.7. ÜRÜN ve HİZMET teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN veya HİZMET bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ÜRÜN veya HİZMET en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. SATICI’nın ÜRÜN veya HİZMET bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

6.8. ÜRÜN veya HİZMET’in normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın, internet kesintisi veya yavaşlaması gibi) nedeni ile belirtilen ya da ALICI tarafından belirtilen tarihlerde teslim edilememesi veya gecikme durumlarında,  SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI

7.1. SATICI, ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti; dijital, indirilebilir, kopyalanabilir ve çoğaltılabilir nitelikte olanlar hariç, reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI’ya veya ürün sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ÜRÜN veya HİZMET’in SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

7.3. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

7.4. ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ÜRÜN söz konusu olduğunda ALICI cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 8 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

8.1. Web Site üzerinden yapılan dijital, indirilebilir, kopyalanabilir ve çoğaltılabilir nitelikte olan eğitim setleri ve diğer dijital ve indirilebilir nitelikte olan ürünler.

MADDE 9 – DELİL ANLAŞMASI VE YETKİL’İ MAHKEME

9.1. Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

9.2. ALICI bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

TESLİMAT VE İADE

  • Teslimat ve İadeye konu olan ürün veya hizmet canlı çevrimiçi ve/veya çevrimiçi İngilizce Eğitim Hizmetleridir.

  • Canlı çevrimiçi eğitim hizmetlerinin teslimi web sitemizde belirtilen görüntülü iletişim uygulaması ile belirtilen veya müşteri tarafından belirtilen tarih ve saatlerde gerçekleştirilecektir.

  • Müşterinin iade, erteleme ve iptal hakları saklıdır.

  • İade, erteleme veya iptal etmek için; müşteri belirtilen ya da müşteri tarafından belirtilen tarih ve saatten en az beş saat önce bilgilendirme yapmak suretiyle iade, erteleme veya iptal hakkından yararlanıp iade ödemesini talep edebilir.  

  • Web sitemizin KAMPANYALAR sekmesi altında sağlanan indirimli canlı çevrimiçi eğitim hizmetleri belirtildikleri süre ile sınırlıdır ve bu süre içinde müşteri tarafından tamamlanmalıdır. Bu indirimli eğitim planlarının belirlenen süre dahilinde kullanımı ve içeriğinde bulunan ders/seans kredilerinin kullanımı tamamen müşterinin tasarrufunda ve kontrolündedir. Bu indirimli eğitim hizmetlerinin iptal ve iadesi her indirimli eğitim planının içeriğinde belirtilen ilk dersin rezervasyonu oluşturularak gerçekleştirilmesinden önce sağlanmaktadır. İndirimli planın içeriğindeki ilk dersin rezervasyonu oluşturulmasından sonra ve bu dersin tamamlanmasından sonra veya müşteri tarafından kaynaklanan herhangi bir sebepten dolayı rezervasyonu oluşturulan ders yapılamadığında iptal/iade yapılmamaktadır. Bu indirimli eğitim planları belirtilen süre içinde müşteri tarafından herhangi bir sebepten dolayı tamamlanmadığında veya içinde sağlanan ders/seans kredileri müşteri tarafından kullanılmadığında ve/veya tamamlanmadığında iptal ve iade sağlanmamaktadır.

  • Web sitemizin EĞİTİM SETLERİ sekmesinden satın alınan eğitim setleri ve diğer ürünler dijital, indirilebilir, müşteri tarafından kopyalanabilir ve çoğaltılabilir nitelikte oldukları için iade kapsamına girmemektedir.

  • Web sitemizin ONLINE EĞİTİMLER sekmesi altında sağlanan çevrimiçi eğitimlerinin iptal ve iadesi ilk dersin tamamlanmasından sonra ve/veya kayıt olma/ödeme tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde sağlanmaktadır. Bu çevrim içi eğitimlerin içeriğinde bulunan ikinci dersten itibaren ve/veya kayıt olma/ödeme tarihinden itibaren 5 (beş) gün geçtikten sonra iptal/iade sağlanmamaktadır. Bu çevrim içi eğitimler sürelidir ve belirlenen süre içinde kullanılması ve tamamlanması tamamen müşterinin tasarrufunda ve kontrolündedir. Belirlenen süre içinde herhangi bir sebepten dolayı tamamlanmadığında kayıt iptali, iade veya süre uzatması sağlanmamaktadır.

 

bottom of page